wz

Zkušební řády stylu Shotokan

(Zkušební řád Kesl Ryu - podle něj jsme dosud cvičili)


Technická část

Zkoušený je povinen znát názvy jednotlivých technik, jejich pořadí při zkoušce (musí být schopen to samostatně předvést) a kata na příslušný a všechny nižší technické stupně (včetně aplikací).

Technické stupně jsou rozděleny do následujících skupin:
1. skupina (8. a 7. KYU) - Zde nemá být kladen důraz na rychlost a sílu, ale na správné provedení pohybů a na správný konečný postoj.

2. skupina (6.-4. KYU) - Zde se musí sled předváděných pohybů provádět plynule. Těžiště tvoří správná koordinace pohybů, přičemž se však už nemůže opomíjet rychlost. V konečné fázi musí být znatelná kontrakce svalů.

3. skupina (3.-1. KYU) - Zde tvoří rychlost, KIME v konečné fázi technik a správná koordinace mezi napětím a uvolněním při provádění technik těžiště při hodnocení úrovně zkoušeného.

4. skupina (1.-5. DAN)

Uvedená kriteria platí také pro hodnocení KUMITE a KATA. Pro každou zkoušku jsou jmenována kriteria, jimž je třeba zvláště věnovat pozornost. Kriteria platná pro zkoušky na nižší stupeň platí současně vždy i pro zkoušku na stupeň vyšší.

Každá technika bude kromě důrazu na uvedená kriteria hodnocena podle těchto hledisek:
a) Pohyb zkoušeného - správné vedení těžiště těla jak při pohybu vpřed a vzad, tak v postojích (např. při změně z Kokotsu dači na Zk).
b) Konečný postoj zkoušeného - správné nasměrování chodidel v koncových postojích a správné držení nohou (např. v Zenkutsu dači napnutá zadní noha)


Zkratky použité ve zkušebním řádu:
ZK - Zkušební komisař
Zk - Zenkutsu Dači
Ko - Kokotsu Dači
Ki - Kiba Dači
V - Vpřed
S - Stranou
Z - Zpět

bílý pás 8. Kyu

žlutý pás 7.Kyu

zelený pás 6.Kyu

1.fialový pás 5.Kyu

2.fialový pás 4.Kyu

1.hnedý pás 3.Kyu

2.hnedý pás 2.Kyu

3.hnedý pás 1.Kyu

1. Dan

2. Dan